Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Lifting szyi normalny drukuj

W miar─? up??ywu czasu wygl─?d twarzy zmienia si─? i widoczne staj─? si─? skutki grawitacji, promieniowania s??onecznego i codziennego stresu. Wp??yw tych czynników mo??na zaobserwowa─? szczególnie na skórze twarzy i szyi. Objawia si─? w postaci jej zwiotczenia i opadania. Dochodzi do powstawania zmarszczek.
Mi─?dzy nosem a ustami tworz─? si─? niekiedy g??─?bokie zmarszczki, tzw. bruzdy ustno-nosowe. Oznacza to, ??e napi─?cie  skóry w okolicy dolnej szcz─?ki i na szyi s??abnie i wiotczeje. Na szyi pojawiaj─? si─? fa??dy z wyra??nie lu??n─? skór─? w okolicy podbródka.

Oznaki te mo??na w bardzo ??atwy i prosty sposób usun─?─? przy pomocy operacji tzw. liftingu twarzy i/lub liftingu szyi (facelift i necklift).

Poprzez usuni─?cie nadmiernej ilo??ci rozlu??nionej skóry, ewentualnie i nadmiernej ilo??ci t??uszczu i wzmocnieniem podskórnego aparatu powi─???i mi─???ni mimicznych twarzy, osi─?gniemy efekt naci─?gni─?tej skóry twarzy i szyi. To ostatecznie doprowadzi do usuni─?cia zmarszczek i wy??ej wymienionych ??ladów 
starzenia si─? twarzy. 

Ci─?cie jest zazwyczaj prowadzone w dolnej, ow??osionej cz─???ci skroni, gdzie biegnie naturaln─? lini─? przedniego brzegu ma????owiny usznej i dalej za p??at ucha, umiarkowanie do góry, w kierunku cz─???ci ma????owiny usznej. Je??eli operacja wymaga ingerencji w okolicach podbródka, ma??e ci─?cie mo??e by─? przeprowadzone równie?? pod brod─?.
Skór─? na skroniach twarzy i szyi, przy pomocy delikatnej preparacji uwalnia si─? od ni??ej po??o??onych struktur i po dok??adnym wymierzeniu, usuwa si─? jej nadmiar. W przypadku grubszej warstwy t??uszczu, zw??aszcza w okolicy podbródka, mo??e by─? zabieg kombinowany z delikatn─? liposukcj─? tej cz─???ci cia??a. W taki sam sposób jak skór─?, w celu otrzymania d??ugo trwaj─?cego efektu, konieczne jest te?? napi─?cie podskórnego aparatu powi─???i mi─???ni mimicznych twarzy tzw. SMAS lift. 
Po obu stronach pod skór─? szyi i twarzy mo??e by─? poprowadzony dren, który w pierwszej kolejno??ci odprowadza p??yny, które mog??yby w przeciwnym wypadku gromadzi─? si─? pod skór─?, co w efekcie ko??cowym wyra??nie skomplikowa??oby proces gojenia. 

Czas trwania zabiegu:
2-3 godziny
Znieczulenie: analgosedacja
Pobyt w klinice: 1 dzie??
Zalecany czas pobytu pod kontrol─? chirurga: 15 dni


Zalecenia przed operacj─?: 
- nie za??ywanie Aspiryny i leków pochodnych na 7 dni przed zabiegiem,
- powstrzymanie si─? od picia alkoholu, mocnej kawy na kilka dni przed zabiegiem.

Zalecenia po operacji:

- unikanie wysi??ku fizycznego, ─?wicze?? przez 3-4 tygodni po zabiegu,

- masa?? blizn,
- stosowanie kremu poprawiaj─?cego wygl─?d blizn np. Dermatix,

- unikanie nadmiernego opalania si─? przez 5-6 tygodni po zabiegu.

  

(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart