Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Redukcja piersi normalny drukuj

Nienaturalnie du??e piersi nios─? ze sob─? ryzyko problemów zdrowotnych. Ci─???kie piersi mog─? nadmiernie obci─???a─? kr─?gos??up i plecy. Ci─???ar gruczo??u piersiowego deformuje tak??e kszta??t klatki piersiowej i popiersia, dlatego te?? operacja zmniejszaj─?ca piersi tzw. redukcja piersi (usuni─?cie cz─???ci gruczo??u piersiowego i modelacja piersi) prowadzi do fizycznego i psychicznego komfortu.  

Najwa??niesze jest, aby pacientka by??a w dobrym fizycznym i psychicznym stanie, mia??a jasne oczekiwania co do wyniku zabiegu zmniejszenia piersi oraz wiedzia??a jaka ma by─? ostateczna wielko??─? piersi po operacji.

Zabiegiem zainteresowane s─? kobiety w ró??nym wieku. Dziewcz─?tom do 20 roku ??ycia zabieg nie jest polecany, poniewa?? oczekuje si─?, ??e piersi b─?d─? jeszcze rosn─?─? i potrzebna by by??a po jakim?? czasie reoperacja. Osoby, które ju?? od wczesnej m??odo??ci cierpi─? z powodu nadmiernej wra??liwo??ci piersi przy normalnych st─???eniach estrogenów a w wieku 20 lat maj─? ju?? problemy z nadmiern─? wielko??ci─? piersi, mog─? by─? zakwalifikowane do zabiegu mimo tak m??odego wieku. W przypadkach tych trzeba si─? jednak liczy─? z mo??liw─? reoperacj─? (powtórnym zabiegiem). 

Zmniejszenie piersi polega na usuni─?ciu nadmiernej ilo??ci tkanki piersiowej.

Ci─?cie przeprowadza si─? wokó?? otoczki brodawki, dalej biegnie pionowo w dó?? piersi i poziomo wzd??u?? fa??du skórnego pod piersi─?. Ci─?cie przypomina kszta??tem odwrocon─? kotwic─?. Nast─?pnie przeprowadza si─? usuni─?cie nadmiernej tkanki i uwypukla si─? piersi. 
Najwa??niejsz─? cz─???ci─? zabiegu jest przeniesienie kompleksu brodawka - otoczka brodawki na w??a??ciwe miejsce.  
W pierwszych dniach po operacji nale??y liczy─? si─? z tym, i?? piersi mog─? by─? nabrzmia??e, mog─? te?? wyst─?pi─? krwiaki, które jednak powinny szybko ust─?pi─?. Niektóre obrz─?ki mog─? utrzymywa─? si─? do kilku tygodni. 

Efekt zabiegu redukcji piersi jest zazwyczaj trwa??y. Nie jest jednak mo??liwe wp??yni─?cie na naturalne procesy starzenia si─? czy grawitacji, które to mog─? prowadzi─? do lekkiego opadania piersi. W celu osi─?gni─?cia i utrzymania jak najlepszych efektów, nale??y stosowa─? si─? do zalece?? lekarza. 

Czas trwania zabiegu:
3-4 godziny
Znieczulenie: ogólne
Pobyt w klinice: 2 dni
Zalecany czas pobytu pod kontrol─? chirurga: 15 dni

Zalecenia przed operacj─?: 
- nie za??ywanie Aspiryny i leków pochodnych na 7 dni przed zabiegiem,
- powstrzymanie si─? od picia alkoholu, mocnej kawy na kilka dni przed zabiegiem.

Zalecenia po operacji:
- noszenie specjalnego biustonosza, bez fiszbin, bez „push upów”,
- unikanie wysi??ku fizycznego, ─?wicze?? przez 4-5 tygodni po zabiegu,
- masa?? blizn,
- stosowanie kremu poprawiaj─?cego wygl─?d blizn np. Dermatix.


  


(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart