Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Plastyka brzucha normalny drukuj

Abdominoplastyka, znana tak??e jako plastyka brzucha, jest rozleg??ym zabiegiem chirurgicznym, który prowadzi do sp??aszczenia brzucha, usuni─?cia nadmiernej ilo??ci tkanki t??uszczowej oraz zb─?dnych partii skóry i ma na celu wzmocnienie mi─???ni ??ciany jamy brzusznej. 

Gwa??towne zmiany wagi i tym samym obwodu w pasie prowadz─? do powstawania zdeformowanego i nieestetycznego brzucha. W przypadku kobiet zdarza si─? to najcz─???ciej po przebytej ci─???y lub w wyniku nag??ej redukcji wagi, co dodatkowo pogarsza wygl─?d skóry w tej cz─???ci cia??a, poniewa?? jej nadmiar nie znika wraz z tkank─? t??uszczow─?. W efekcie skóra bywa te?? cz─?sto oszpecona przez rozst─?py

W przypadku, kiedy nadmiar tkanki t??uszczowej jest znaczny cz─?sto podczas abdominoplastyki wykonuje si─? tak??e liposukcj─?.

Przed w??a??ciwym naci─?ciem zostaje wprowadzona pompa ss─?ca, za pomoc─? której odsysana jest podskórna tkanka t??uszczowa. Je??eli zaplanowana zosta??a rozleg??a redukcja skóry, nale??y liczy─? si─? z tym, ??e konieczne b─?dzie umieszczenie p─?pka na miejscu, w którym znajdowa?? si─? przed zabiegiem.

Najpierw za pomoc─? ci─?cia wokó?? p─?pka zapewniony zostaje jego swobodny ruch w stosunku do otaczaj─?cej tkanki. Nast─?pnie najcz─???ciej chirurg wykonuje d??ugie ci─?cie prowadz─?ce od jednej ko??ci biodrowej do drugiej, nad lini─? ow??osienia ??onowego. Kolejno zostaje oddzielona skór─? od ??ciany brzusznej, przeci─?gni─?ta w kierunku ??eber i podniesiona. W ten sposób bezpo??rednio ods??oni─?te zostaj─? mi─???nie proste jamy brzusznej, które nast─?pnie zostaj─? wzmocnione poprzez zebranie ich i zszycie w nowym po??o??eniu. Zapewnia to wzmocnienie ??ciany brzusznej i daje efekt wyszczuplenia talii.
Nadmierna ilo??─? skóry zostaje usuni─?ta i wycina si─? otwór, do którego zostaje doszyty p─?pek.
Rana pooperacyjna zszywana jest zazwyczaj w kilku warstwach, w wi─?kszo??ci przypadków stosuje si─? szwy rozpuszczalne. Pod skór─? umieszczone zostaj─? dreny ss─?ce a ??cian─? brzuszn─? odci─???a si─? specjalnym elastycznym banda??em kompresyjnym.

Po abdominoplastyce pozostaje d??uga blizna, która jest cen─? za uzyskanie efektu p??askiego brzucha. ?üatwo jednak mo??na j─? ukry─? pod bielizn─?, poniewa?? ci─?cie prowadzi na linii bikini.

Efekty plastyki brzucha s─? zazwyczaj bardzo widoczne. W wi─?kszo??ci przypadków wynik operacji jest trwa??y, zw??aszcza wtedy je??eli pacjent stosuje zrównowa??on─? diet─? i wykonuje zalecone ─?wiczenia. Nie oznacza to jednak, ??e po abdominoplastyce w poddanych zabiegowi obszarach cia??a nie dojdzie do ponownego nagromadzenia si─? tkanki t??uszczowej.

Czas trwania zabiegu: 2-3 godziny
Znieczulenie: ogólne
Pobyt w klinice: 2 dni
Zalecany czas pobytu pod kontrol─? chirurga: 15 dni


Zalecenia przed operacj─?: 
- nie za??ywanie Aspiryny i leków pochodnych na 7 dni przed zabiegiem,
- powstrzymanie si─? od picia alkoholu, mocnej kawy na kilka dni przed zabiegiem,
Zalecenia po operacji:
- noszenie specjalnego pasa brzusznego przez okres 5-6 tygodni po zabiegu,
- unikanie wysi??ku fizycznego, ─?wicze?? przez 5-6 tygodni po zabiegu,
- masa?? blizn,
- stosowanie kremu poprawiaj─?cego wygl─?d blizn np. Dermatix.

(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart