Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Korekcja nosa, operacje plastyczne wroclaw, korekta nosa normalny drukuj

Nos jest jednym z najbardziej widocznych i dominuj─?cych elementów twarzy ka??dego cz??owieka. Niew??a??ciwy kszta??t nosa mo??e wyra??nie wp??yn─?─? na wygl─?d ca??ej twarzy.

Korekta nosa mo??e w zadowalaj─?cy sposób rozwi─?za─? z tym zwi─?zane problemy.

Korekcja nosa inaczej zwana rhinoplastyk─?, jest jednym z najcz─?stszych zabiegów chirurgii plastycznej.
Podda─? si─? jej mog─? pacjenci w ka??dym wieku pod warunkiem, ??e rozwój i wzrost nosa jest zako??czony.

Operacja mo??e korygowa─? kszta??t nosa, zmniejszaj─?c lub zwi─?kszaj─?c jego wielko??─?, modeluj─?c przegrod─? nosow─? oraz czubek nosa, czy te?? regulowa─? zbyt ma??─? odleg??o??─? dziurek nosowych. Chirurg plastyczny mo??e wyd??u??y─? lub skróci─? nos, lecz w wi─?kszo??ci przypadków mamy do czynienia z kompleksow─? operacj─? reguluj─?c─? asymetri─? w obr─?bie nosa.

Klasyczny przebieg operacji polega w pierwszej kolejno??ci na odseparowaniu skóry od nosa, cz─???ciowym usuni─?ciu i ewentualnym modelowaniu chrz─?stek skrzyd??owych i czubka nosa oraz, je??eli sytuacja tego wymaga usuni─?ciu garbu i zw─???eniu kostnej cz─???ci nosa. 

Kszta??t nosa po operacji jest zabezpieczany i stabilizowany opatrunkami gipsowymi. Do dziurek nosowych wk??adane s─? tampony, które zabezpieczaj─? przed krwawieniem. Pacjent maj─?c tampony w jamie nosowej mo??e oddycha─? jedynie ustami.

W pierwszych dniach po operacji mog─? na twarzy pojawi─? si─? obrz─?ki szczególnie w okolicach powiek. Obrz─?ki te mog─? si─? jeszcze nasila─? przy nag??ych zamianach temperatury cia??a. Drobne, lokalne obrz─?ki mog─? si─? utrzymywa─? przez kilka tygodni lub nawet miesi─?cy. D??u??szy czas mo??e te?? wyst─?powa─? wra??enie zatkanego nosa co jest spowodowane obrz─?kiem b??ony ??luzowej. 
Operowany nos swój ostateczny kszta??t osi─?ga dopiero po okresie roku od operacji. 

Czas trwania zabiegu: 2-3 godziny
Znieczulenie: ogólne
Pobyt w klinice: 2 dni
Zalecany czas pobytu pod kontrol─? chirurga: 12 dni


Zalecenia przed operacj─?: 
- nie za??ywanie Aspiryny i leków pochodnych na 7 dni przed zabiegiem,
- powstrzymanie si─? od picia alkoholu, mocnej kawy na kilka dni przed zabiegiem,

Zalecenia po operacji:
- noszenie opatrunku gipsowego przez okres 10-12 dni po zabiegu,
- unikanie wysi??ku fizycznego, ─?wicze?? przez 10 tygodni po zabiegu,
- uciskowy masa?? nosa.


(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart