Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Pacjenci o nas normalny drukuj

El??bieta, 35 lat

W??a??nie wróci??am z Wroc??awia, gdzie mia??am przeprowadzony zabieg korekcji uszu.
Agnieszka odebra??a mnie i mojego m─???a z dworca, zabra??a do szpitala, gdzie czeka?? na nas dr Wac??awowicz. Omówili??my przebieg zabiegu i oczekiwane efekty.
Zabieg by?? zaplanowany na dzie?? nast─?pny. Agnieszka zabra??a nas do wcze??niej zarezerwowanego mieszkania z centrum  Starówki. Mieszkanko by??o ??liczne i wygodne.
Nast─?pnego dnia pojechali??my ponownie do szpitala. Nie mog??am oczywi??cie unikn─?─? zdenerwowania, ale Agnieszka, dr Wac??awowicz i pozosta??y personel naprawd─? zadbali o to, abym poczu??a si─? lepiej. Sam zabieg wspominam przyjemnie, zero bólu i stresu.
W ci─?gu nast─?pnych kilku dni, prawie codziennie je??dzili??my z Agnieszk─? na zmiany opatrunków i wizyty kontrolne. Po 10 dniach szwy zosta??y usuni─?te i mogli??my wróci─? do domu. 
Dzi─?kuj─?! Nie mog??am chcie─? wi─?cej ?ü?

Katarzyna, 50 lat

Na pocz─?tku tego roku podj─???am decyzj─? o poddaniu si─? zabiegowi korekty powiek.
Szuka??am w Internecie, wys??a??am maile do kilku klinik.
Te informacje, które otrzyma??am od Agnieszki okaza??y si─? najpe??niejsze, najbardziej profesjonalne. Nie zawaha??am si─? ani chwili. Zarezerwowa??am mój zabieg.
Na miejscu wszystko by?? dok??adnie tak, jak ustala??y??my drog─? mailow─?. Szpital nowoczesny i czysty, piel─?gniarki i personel pomocniczy bardzo mili i pomocni.
Dr Wac??awowicz bardzo przyjazny i cierpliwy, wyja??ni?? mi wszystko czego si─? obawia??am.
Po zabiegu moje powieki by??y troch─? opuchni─?te i posiniaczone, ale w ci─?gu nast─?pnych kilku dni wszystko znikn─???o. Naprawd─? jestem bardzo zadowolona. 
Pragn─? podzi─?kowa─? wszystkim, którzy mi pomogli a w nast─?pnym roku bez wahania powróc─? na lifting ca??ej twarzy.  

Anonim, 52 lata

O liftingu twarzy my??la??em od dwóch lat. Codziennie w lustrze widzia??em zm─?czon─?, smutn─? twarz.
W ko??cu zdecydowa??em si─? na ten krok. Kolega poleci?? mi szpital EMC.
Skontaktowa??em si─? z Agnieszk─?, która zajmuje si─? koordynowaniem zabiegów. Jeszcze przed przyjazdem rozwia??a moje wszelkie obawy, opowiedzia??a mi krok po kroku, czego mog─? si─? spodziewa─?.I tak by??o. Od pocz─?tku do samego ko??ca wszystko sz??o zgodnie z planem.
Szpital super, nowoczesny, jasny, nie ma nic wspólnego z Polskimi szpitalami. Po zabiegu, który nie by?? strasznym prze??yciem ?ü? pozosta??em w szpitalu jedn─? dob─?. Agnieszka zabra??a mnie do miasta, gdzie mia??em wynaj─?ty prywatny apartament. Przez kolejne dni nie bacz─?─? na opatrunki i banda??e na mojej g??owie, odkrywa??em zak─?tki Wroc??awia, który jest jednym z najpi─?kniejszych miast w Polsce. Codziennie by??em wo??ony na zmiany opatrunków a na ko??cu na ??ci─?gni─?cie szwów.
Teraz wygl─?dam m??odziej i przede wszystkim zdrowiej. Dzi─?kuj─?!

Magda, 23 lata

Chc─? powiedzie─?, ??e jestem bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyska??am po zabiegu korekcji nosa. Chc─? podzi─?kowa─? wszystkim, którzy si─? do tego przyczynili, doktorowi, który wykona?? „kawa?? dobrej roboty”, Agnieszce, która zawsze by??a moim „Anio??em Stró??em” oraz wszystkim pracownikom szpitala, których spotka??am na mojej drodze.  

Barbara, 35 lat

Zawsze mia??am ma??y biust i by??o mi z tym ??le. Po urodzeniu dziecka, by??o jeszcze gorzej. Zdecydowa??am si─? na implanty.Wybra??am EMC, bo Aga, która wszystko za??atwia??a, okaza??a si─? osob─? bardzo kompetentn─? i zorganizowan─?. Szpital wspania??y! Czu??am si─? bezpiecznie.
Wszyscy byli bardzo pomocni. Doktor Wac??awowicz jest dobrym cz??owiekiem i wspania??ym lekarzem.
Jestem taka zadowolona! W ko??cu czuj─? si─? bardziej kobieco i mog─? nosi─? wymarzone sukienki ?ü? Dzi─?kuj─?!

Monika, 28 lat

Mój tata od wielu lat narzeka?? na swój wygl─?d, a w szczególno??ci na nos, który po przebytym urazie by?? krzywy i "garbaty". Postanowi??am zaj─?─? si─? tym tematem. Kole??anka poleci??a mi szpital EMC i da??a telefon do Agi. Zadzwoni??am. Aga udzieli??a mi wyczerpuj─?cej informacji i zaproponowa??a plan leczenia. Nie szuka??am wi─?cej. Czu??am, ??e to jest miejsce, gdzie tata b─?dzie pod dobr─? opiek─?. I tak by??o. Mimo, ??e nie czu?? si─? dobrze po narkozie, w miar─? szybko doszed?? do siebie, a obrz─?ki szybko ust─?pi??y. Jeste??my bardzo zadowoleni z efektu, jaki uzyskali??my. Jest to dok??adnie, co tata oczekiwa??.  W imieniu taty i swoim, bardzo dzi─?kujemy za okazane serce i profesjonalizm.

(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart