Klinika | Zabiegi | Ceny | Krok po kroku | Galeria zdj─?─? | Pacjenci o nas | Wroc??aw | Kontakt
Wroc??aw normalny drukuj

Wroc??aw, stolica Dolnego ??l─?ska, jest jednym z najstarszych i najpi─?kniejszych miast w Polsce.

Po??o??ony u podnó??a Sudetów, nad rzek─? Odr─? , poprzecinany jej licznymi dop??ywami i kana??ami, jest wyj─?tkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów, cz─?sto zwanym Wenecj─? Pó??nocy.

Bogata i burzliwa historia miasta wpisana jest w jego mury. 
Czasy wczesnego ??redniowiecza przypomina Ostrów Tumski, na którym zachowa?? si─? w doskona??ym stanie jeden z najpi─?kniejszych w Europie zespo??ów architektury sakralnej.

Inny zabytek z tego okresu wroc??awski Ratusz zaliczany jest do 
najwspanialszych budowli gotyckich w Europie ??rodkowej.
We Wroc??awiu mo??na równie?? obejrze─? jedno z najwi─?kszych w Polsce barokowych wn─?trz, jakie zachowa??o si─? do naszych czasów. Jest nim Aula Leopoldy??ska mieszcz─?ca si─? w osiemnastowiecznym gmachu Uniwersytetu.

Dawna i wspó??czesna architektura wkomponowana jest w obfito??─? zieleni. Wroc??aw jest najbardziej zielonym miastem Polski – na 1 mieszka??ca przypada 25 m2 zieleni (nie licz─?c zieleni osiedlowej). W centrum miasta rozpo??ciera si─? za??o??ony w XVIII wieku ParkSzczytnicki, w którym ro??nie ponad 370 gatunków drzew i krzewów oraz znajduje si─? oryginalny Ogród Japo??ski. Zaprojektowany i utrzymywany zgodnie z zasadami japo??skiej sztuki ogrodniczej.  

Nie mniej wspania??ym miejscem spacerów jest Ogród Botaniczny, z jego pi─?kn─? ekspozycj─? kwiatow─?, oran??eri─?, alpinarium i najwi─?ksz─? w Polsce kaktusiarni─?, a tak??e Ogród Zoologiczny, za??o??ony w 1865 roku z oko??o 5,5 tys. zwierz─?t reprezentuj─?cych 650 gatunków. 

Go??cie Wroc??awia wspominaj─? go przede wszystkim jako pr─???ny o??rodek kultury. Teatry, opera, teatr muzyczny, filharmonia i liczne kluby, muzea i galerie zapewniaj─? nieprzerwany ci─?g wydarze?? artystycznych. Kulturaln─? wizytówk─? miasta sta??y si─? festiwale muzyczne o mi─?dzynarodowym znaczeniu. Najwi─?kszy z nich to Mi─?dzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans". 
To we Wroc??awiu odbywaj─? si─?: Festiwal "Jazz nad Odr─?", Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegl─?d Piosenki Aktorskiej, Mi─?dzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wroc??awskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Ma??ych Form Teatralnych, Mi─?dzynarodowy Festiwal Dialog Wroclaw. S??ynne ju?? w Europie sta??y si─? monumentalne przedstawienia operowe organizowane we wroc??awskiej Hali Stulecia.
Wroc??aw go??ci?? wiele mi─?dzynarodowych s??aw muzycznych, zarówno muzyki estradowej, jak i powa??nej, m.in. Joe Cocker, Anastasia, Sonique, Placido Domingo, Jose Cura, Garou.  

Do atrakcji kulturalnych, których nie mo??na omin─?─? zwiedzaj─?c Wroc??aw, nale??y niew─?tpliwie Panorama Rac??awicka- gigantyczna rotunda, w której mie??ci si─? panoramiczny obraz o wymiarach: 120x15 metrów, przedstawiaj─?cy bitw─? pod Rac??awicami z 4 kwietnia 1794 r. 

Stolica Dolnego ??l─?ska jest licz─?cym si─? o??rodkiem imprez wystawienniczych i targowych, organizowanych w Hali Stulecia (zwanej dawniej Ludow─?).

Wroc??aw jest czwartym co do wielko??ci miastem w Polsce, licz─?cym oko??o 650 tys. mieszka??ców. Nale??y do najwi─?kszych w kraju o??rodków uniwersyteckich. ??ycie umys??owe skupia si─? wokó?? wy??szych uczelni z uniwersytetem i politechnik─? na czele. 

Miasto wyposa??one jest w bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne do uprawiania sportów wyczynowych i amatorskich. Wroc??aw to o??rodek sportów wodnych i turystyki rzecznej oraz wa??ny punkt na mapie Polski, szczyc─?cy si─? tradycjami w koszykówce, zawodach ??u??lowych, pi??ce no??nej, strzelectwie. Do uprawiania aktywnego wypoczynku zach─?caj─? troskliwie piel─?gnowane parki oraz stale wzrastaj─?ca ilo??─? wytyczanych tras rowerowych. Atutem Wroc??awia jest niewielka odleg??o??─? i dobre po??─?czenia z o??rodkami uzdrowiskowo – wczasowymi i sportowymi po??o??onymi w Kotlinie K??odzkiej oraz w obr─?bie Sudetów i Karkonoszy. Zwi─?ksza to ofert─? aktywnego wypoczynku i zaspokojenia wymaga?? amatorów sportów ekstremalnych (np. wspinaczka wysokogórska, zwiedzanie kopalni i sztolni po??─?czone z licznymi atrakcjami).

Wroc??aw jest wa??nym w─?z??em komunikacyjnym; mi─?dzynarodowy port lotniczy, przebiegaj─?ca przez obrze??a miasta autostrada A4, dworce kolejowe, porty ??eglugi rzecznej, zapewnia po??─?czenie z ca??ym ??wiatem.
Najwi─?ksz─? rol─? w gospodarce regionu odgrywa przemys?? ??rodków transportu, maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji metalowych oraz przemys?? spo??ywczy.
Wroc??aw jest przepi─?knym miastem o bogatej historii i niepowtarzalnej urodzie. Doceniaj─? j─? zarówno mieszka??cy, jak i go??cie.
(c) 2009 OperacjePlastyczneWroclaw.pl - mapa strony projekt i realizacja: morekart